REGULAMIN PROJEKTU

Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u koordynatora projektu magister Hanny Kowalskiej.

 

§2.INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. Projekt PO WER o numerze 2016-1-PL01-KA102- 024061 i tytule: „Ready, steady, work!” realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w okresie od 01.09. 2016 do 31.08.2017 r.

2. Projekt realizowany jest ze środków krajowych w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

PO WER.                                  

3. Projekt przewiduje wyjazd 18 uczniów i dwóch nauczycieli do Portugalii w celu odbycia praktyk zawodowych. Długość mobilności wynosi 12 dni oraz 2 dni na podróż.

4. Uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwach, hotelach i biurach portugalskich.

5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji z partnerami zagranicznymi jest język angielski.

6. Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum o profilu technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista.

 

§3 CELE PROJEKTU

1.Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów.

2.Zwiększenia atrakcyjności ucznia, późniejszego absolwenta na rynku pracy.

3.Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w miejscu pracy.

4.Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

5.Doskonalenie umiejętności uczenia się.

6.Podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, zwłaszcza zawodowego.

7. Większe zaangażowaniu w pracę szkolną i aspiracje do dalszego kształcenia.

8. Przełamanie barier międzykulturowych.

9.Dostrzeganie korzyści związanych z nauką, aktywnym uczestnictwem w życiu szkolnym i możliwościami wyjazdów za granicę.

10   Większe zorientowanie uczniów w przyszłej pracy zawodowej na Europę i łatwość w  zawieraniu kontaktów z obcokrajowcami.

11. Stopniowe branie na siebie odpowiedzialności za swoje postępy w nauce.

12. Integracja społeczna, wzrost świadomości i stawanie się aktywnym obywatelem (głównie wśród uczniów z uboższych rodzin i o niewielkim kapitale kulturowym).

 

§4 ZASADY REKRUTACJI

 

Koordynator projektu dokona wszelkich starań, aby proces selekcji charakteryzował się otwartością, sprawiedliwością i transparentnością, aby wszyscy zainteresowani projektem uczniowie mieli równe szanse.

1.Koordynator projektu umieści informację o rekrutacji na stronie internetowej szkoły, oraz w wersji papierowej w budynku szkoły, na drzwiach pracowni językowych.

2.Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie 18 uczniów.

3.Rekrutacja do projektu trwa do 15.11.2016r.

4.Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do regulaminu).

     5. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

a) Kryteria formalne (terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,      uzasadnienie chęci wyjazdu) 5+5 pkt

b) oceny końcowe w roku szkolnym 2015/16 oraz średnia ocen na I semestr roku szkolnego 2016/17 z przedmiotów zawodowych

6,0-5,1 = 25pkt

5,0-4,5 = 20 pkt

4,4-4,0 = 15 pkt

3,9-3,5 = 10 pkt

c) ocena z zachowania w roku szkolnym 2015/16

wz = 15 pkt

bdb = 10 pkt

db = 5 pkt

d) oceny z j. angielskiego na koniec roku szkolnego 2015/16 i cząstkowe za I semestr roku 2016 / 17                  

e) frekwencja na zajęciach lekcyjnych w roku szkolnym 2015/16

f) udział w projektach europejskich (-25 pkt)

5.Uczniowie przystępujący do projektu podpisują umowę z dyrektorem szkoły i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.

6.W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy 7 osoby i składa się z dyrektora, koordynatora projektu, doradcy zawodowego, nauczyciela przedmiotów zawodowych ekonomicznych, nauczyciela przedmiotów zawodowych hotelarskich, nauczyciela języka angielskiego i pedagoga szkolnego.

 

§6 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

1.Komisja ogłosi listę zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

2.Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona w gablocie informacyjnej projektu.

3.Z postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół zawierający datę tego postępowania , imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również nazwiska nauczycieli jadących z uczniami. Uczniowie, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną powiadomieni o tym przez koordynatora projektu osobiście, nie później niż do 15.12. 2017r.

 

 

§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Uczestnik zobowiązuje się do:

1.Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;

2.Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;

3.Realizowania celów i założeń projektu;

4.Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;

5.Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;

6.Doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz warsztatu zawodowego;

7.Godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym;

8.Zachowywania się w sposób odpowiedni dla wyjazdu szkolnego;

9.Przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej tj.:

        a.poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,

b.przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym,

c.zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków komunikacji,

10. Respektowania poleceń opiekunów wycieczki;                                              

11. Niezwłocznego informowania nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu;

12. Pozostawienie w czystości pokoju hotelowego;

13. Przestrzegania regulaminu w hotelu;

14. Zachowywanie się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;

Uczestnikowi wyjazdu zabrania się:

  1. Samowolnego oddalania się od grupy;
  2. Korzystania z „atrakcji” nieprzewidzianych w programie;
  3. Palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających;
  4. Utrudniania prowadzenia wyjazdu /wycieczki (spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się w środkach komunikacji);
  5. Utrudniania współuczestnikom korzystania z programu wyjazdu /wycieczki;

 

 

Koordynator projektu

                                                                                                                                                                                                                                                                  Hanna Kowalska

 

 Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Staże zagraniczne uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER.

 

§1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Regulamin określa zasady rekrutacji uczestników do projektu.

2. Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są u koordynatora projektu magister Hanny Kowalskiej.

 

§2.INFORMACJE O PROJEKCIE

 

1. Projekt PO WER o numerze  2016-1-PL01-KA102- 024061 i  tytule: „Ready, steady, work!”  realizowany jest w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie w okresie od 01.09. 2016 do 31.08.2017 r.

2. Projekt realizowany jest ze środków krajowych w ramach Europejskiego

Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

PO WER.                                   

3. Projekt przewiduje wyjazd 18 uczniów i dwóch nauczycieli do Portugalii w celu odbycia praktyk zawodowych. Długość mobilności wynosi 12 dni oraz 2 dni  na podróż.

4. Uczniowie odbywają praktyki w przedsiębiorstwach, hotelach i biurach portugalskich.

5. Językiem projektu jest język polski, natomiast językiem komunikacji z partnerami zagranicznymi jest język angielski.

6. Projekt skierowany jest do uczniów klas technikum o profilu technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik ekonomista.

 

§3 CELE PROJEKTU

 

1.      Podnoszenie kompetencji zawodowych uczniów.

2.      Zwiększenia atrakcyjności ucznia, późniejszego absolwenta na rynku pracy.

3.      Doskonalenie umiejętności interpersonalnych w miejscu pracy.

4.      Umiejętność rozwiązywania problemów w sposób twórczy.

5.      Doskonalenie umiejętności uczenia się.

6.      Podniesienie kompetencji w zakresie języka obcego, zwłaszcza zawodowego.                     

7.       Większe zaangażowaniu w pracę szkolną i aspiracje do dalszego kształcenia.

8.       Przełamanie barier międzykulturowych.

9.      Dostrzeganie korzyści związanych z nauką, aktywnym uczestnictwem w życiu szkolnym i możliwościami wyjazdów za granicę.

10.    Większe zorientowanie uczniów w przyszłej pracy zawodowej na Europę i łatwość w  zawieraniu kontaktów z obcokrajowcami.

11.   Stopniowe branie na siebie odpowiedzialności za swoje postępy w nauce.

12.   Integracja społeczna, wzrost świadomości i stawanie się aktywnym obywatelem (głównie wśród uczniów z uboższych rodzin i o niewielkim kapitale kulturowym).

 

§4 ZASADY REKRUTACJI

 

Koordynator projektu dokona wszelkich starań, aby proces selekcji charakteryzował się otwartością, sprawiedliwością i transparentnością, aby wszyscy zainteresowani projektem uczniowie mieli równe szanse.

1.      Koordynator projektu umieści informację o rekrutacji na stronie internetowej szkoły, oraz w wersji papierowej w budynku szkoły, na drzwiach pracowni językowych.

2.      Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w mobilnościach udział weźmie 18 uczniów.

3.      Rekrutacja do projektu trwa do 15.11.2016r.

4.      Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą do koordynatora projektu wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do regulaminu).                  

      5. Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji uczniów do udziału w projekcie:

a) Kryteria formalne (terminowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego,      uzasadnienie chęci wyjazdu)  5+5 pkt

b) oceny końcowe w roku szkolnym 2015/16 oraz średnia ocen na I semestr roku szkolnego 2016/17 z przedmiotów zawodowych

6,0-5,1 = 25pkt

5,0-4,5 = 20 pkt

4,4-4,0 = 15 pkt

3,9-3,5 = 10 pkt

c) ocena z zachowania w roku szkolnym 2015/16

wz = 15 pkt

bdb = 10 pkt

db = 5 pkt

d) oceny z j. angielskiego na koniec roku szkolnego 2015/16 i cząstkowe za I semestr roku 2016 / 17                   

e) frekwencja na zajęciach lekcyjnych  w roku szkolnym 2015/16

f) udział w projektach europejskich (-25 pkt)

5.      Uczniowie przystępujący do projektu podpisują umowę z dyrektorem szkoły i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z działaniami projektowymi.

6.      W szkole powołany jest zespół rekrutacyjny. Zespół liczy 7 osoby i składa się z dyrektora, koordynatora projektu, doradcy zawodowego, nauczyciela przedmiotów zawodowych ekonomicznych, nauczyciela przedmiotów zawodowych hotelarskich, nauczyciela języka angielskiego i pedagoga szkolnego.

 

§6 INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI

 

1.     Komisja ogłosi listę zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową.

2.     Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły oraz wywieszona w gablocie informacyjnej projektu.

3.     Z postępowania rekrutacyjnego zostanie sporządzony protokół zawierający datę tego postępowania , imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również nazwiska nauczycieli jadących z uczniami.  Uczniowie, którzy zakwalifikują się do projektu zostaną powiadomieni o tym przez koordynatora projektu osobiście, nie później niż do 15.12. 2017r.

 

 

§7 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Uczestnik zobowiązuje się do:

1.     Przestrzegania regulaminu uczestnictwa w projekcie;

2.     Regularnego uczestniczenia we wszystkich spotkaniach organizowanych przez koordynatora w celu omówienia postępów realizacji projektu;

3.     Realizowania celów i założeń projektu;

4.     Terminowego wykonywania przydzielonych w projekcie zadań;

5.     Promowania projektu wśród społeczności szkolnej i lokalnej oraz na skalę międzynarodową;

6.     Doskonalenia znajomości języka angielskiego oraz warsztatu zawodowego;

7.     Godnego reprezentowania szkoły na forum międzynarodowym;

8.     Zachowywania się w sposób odpowiedni dla wyjazdu szkolnego;

9.     Przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa i kultury osobistej tj.:

a.     poruszania się w zwartym szyku prawą stroną chodnika,

b.     przekraczania jezdni w miejscu oznaczonym,

c.     zachowania szczególnej ostrożności przy wsiadaniu i wysiadaniu ze środków komunikacji,

10.  Respektowania poleceń opiekunów wycieczki;                                               

11.  Niezwłocznego informowania nauczyciela o ewentualnych dolegliwościach lub złym samopoczuciu;

12.  Pozostawienie w czystości pokoju hotelowego;

13. Przestrzegania regulaminu w hotelu;

14.  Zachowywanie się zgodnie z ogólnymi zasadami dobrego wychowania i kultury;

 Uczestnikowi wyjazdu zabrania się:

  1. Samowolnego oddalania się od grupy;
  2. Korzystania z „atrakcji” nieprzewidzianych w programie;
  3. Palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających;
  4. Utrudniania prowadzenia wyjazdu /wycieczki (spóźnianie się, łamanie zasad bezpieczeństwa, niewłaściwe zachowanie się w środkach komunikacji);
  5. Utrudniania współuczestnikom korzystania z programu wyjazdu /wycieczki;
 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 41 guests online
Twoje IP: 44.200.140.218
 , 
Dziś: Jul 21, 2024