PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  POBIERZ >>

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ - PROCEDURA ZSZ  POBIERZ >>

PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAŻYWANIA PRZEZ UCZNIÓW ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH  POBIERZ >>>>
 

 


Procedury

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA

 

 1. Oszacowanie wartości zniszczonego mienia.

 2. Ustalenie okoliczności zdarzenia.

 3. Ustalenie sprawcy.

 4. Powiadomienie rodziców lub opiekunów ucznia ewentualnie pracodawcy.

 5. Ustalenie kary (w przypadku powtórzonego popełnienia tego rodzaju czynu stosuje się wyższą karę regulaminową). Możliwość ustalenia kary w formie wykonania pracy na rzecz szkoły.

 6. Przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy uświadamiającej negatywne skutki czynu oraz warunki wypełnienia kary.

 7. Pokrycie kosztów naprawy lub odkupienie zniszczonego mienia.

 8. Sporządzenie notatki przez wychowawcę, powiadomienie pedagoga.

 9. W przypadku czynu o znamionach występku lub przestępstwa, wzywa się policję, która w wyniku dochodzenia ustala sprawcę. Oprócz kary przewidzianej w Kodeksie Karnym podlega on karze regulaminowej.

 10. W przypadku niewykrycia sprawcy powiadamia się społeczność szkolną o danym fakcie i napiętnuje czyn.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PALENIA PAPIEROSÓW PRZEZ UCZNIA W MIEJSCU PUBLICZNYM W TYM NA TERENIE SZKOŁY

  

 1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły faktu palenia papierosów przez ucznia, doprowadzenie ucznia do dyrektora, wicedyrektora szkoły, który informuje Straż Miejską o wykroczeniu.

 2. Wpisanie danych osobowych w specjalnym zeszycie przez dyrektora i udzielenie przez wychowawcę upomnienia z możliwością ustalenia formy pracy do wykonania na rzecz szkoły.

 3. Powiadomienie rodziców o zaistniałej sytuacji.

 4. W przypadku ponownego łamania zasad regulaminu szkoły – udzielenie pisemnej nagany wychowawcy, zawiadomienie rodziców oraz Straży Miejskiej.

 5. Kolejne złapanie ucznia na paleniu papierosów skutkuje naganą dyrektora. Wychowawca powiadamia rodziców oraz informuje o konsekwencjach ponownego złamania zakazu palenia papierosów – wykreślenie z listy uczniów.

 6. W przypadku ponownego naruszenia zakazu palenia – złożenie przez dyrektora wniosku na posiedzeniu rady pedagogicznej o skreśleniu ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEMOCY

 1. Podjęcie natychmiastowych działań służących zaprzestaniu stosowania przemocy – powstrzymanie agresorów.

 2. Udzielenie pomocy poszkodowanym. Umożliwienie kontaktu z lekarzem.

 3. Wysłuchanie stron (każdej indywidualnie).

 4. Sporządzenie notatki i przekazanie jej wychowawcy, w przypadku drastyczniejszych przejawów przemocy – pedagogowi oraz zawiadomienie pracodawcy.

 5. Ustalenie kary i ewentualnie warunków jej zawieszenia na okres próbny (w przypadku powtórnego popełnienia tego rodzaju czynu stosuje się karę wyższą od poprzedniej).

 6. Powiadomienie rodziców winnego i ofiary (wychowawca).

 7. Przeprowadzenie ze sprawcą i ofiarą dodatkowej rozmowy uświadamiającej skutki agresywnych zachowań i ustalenie sposobów unikania podobnych sytuacji (zawarcie kontraktu przez wychowawcę).

 8. W przypadku pobicia z wykorzystaniem niebezpiecznych narzędzi – wzywa się policję.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA DEMORALIZACJĄ

 

  

 1. Powiadomienie wychowawcy o uzyskanej informacji.

 2. W przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu popełnienia przez ucznia przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działaniu grup przestępczych niezwłoczne powiadomienie policji przez dyrektora szkoły.

 3. Rozmowa wychowawcy z uczniem.

 4. Przekazanie informacji pedagogowi i dyrektorowi (sporządzenie notatki w zeszycie wychowawcy).

 5. Wezwanie do szkoły rodziców (opiekunów prawnych):

a)      przekazanie informacji i zobowiązanie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

b)      w przypadku potwierdzenia informacji zaproponowanie pomocy w specjalistycznej placówce oraz form pomocy ze strony szkoły,

c)      przy braku współpracy rodziców powiadomienie sądu rodzinnego lub policji,

 1. Podjęcie oddziaływań wychowawczych wobec ucznia :

-         potwierdzenie znajomości szkolnego regulaminu (na piśmie),

-         ustalenie zasad ,,programu naprawczego” stosowanie do zaistniałego problemu przy współpracy z pedagogiem,

-         ustalenie zasad współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) i ewentualnie pracodawcami,

-         powiadomienie pedagoga i dyrektora o efektach zaproponowanych działań.

7.      W przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych środków oddziaływań       wychowawczych wysłanie przez dyrektora pisma do sądu rodzinnego lub do policji.

 1. Równolegle do działań sądu lub policji zastosowanie kar regulaminowych włącznie z wykreśleniem z listy uczniów

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WAGARÓW UCZNIA

 

 

                          I.      Uruchomienie procedury po przekroczeniu przez ucznia 20 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności.

a)      Poinformowanie ucznia o przekroczeniu 20 godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia.

b)      Udzielenie mu upomnienia przez wychowawcę klasy.

c)      Pisemne poświadczenie przez ucznia faktu otrzymania upomnienia w załączniku do procederu.

d)      Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły.

 

II. 

e)      W przypadku dalszych wagarów(40 godzin) wychowawca udziela nagany.

f)        Pisemne poświadczenie przez ucznia faktu otrzymania nagany w załączniku do procedury.

g)      Wezwanie rodziców/prawnych opiekunów.

 

III.

a)      W przypadku dalszej nieusprawiedliwionej absencji ucznia(do 50 godzin) wezwanie ucznia do dyrektora ds. wychowawczych.

b)      Udzielenie pisemnego upomnienia przez dyrektora i pisemne poświadczenie tego faktu przez ucznia w załączniku do procedury.

c)      Wysłanie upomnienia rodzicom listem poleconym.

IV.  

a)      W przypadku kolejnych godzin nieusprawiedliwionych nieobecności – wezwanie ucznia do spotkania z wychowawcą i dyrektorem szkoły.

b)      Udzielenie pisemnej nagany przez dyrektora(jeden egzemplarz pisma wychowawca umieszcza w arkuszu ocen ucznia)

c)      Pisemne poświadczenie przez ucznia faktu otrzymania nagany.

d)      Wysyłanie nagany udzielonej uczniowi rodzicom/opiekunom prawnym.

e)      Zobowiązanie ucznia do kontaktu z pedagogiem szkolnym.

 V. 

a)      Po przekroczeniu 60 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności wystąpienie wychowawcy klasy do Samorządu Szkolnego z prośbą o sporządzenie pisemnej opinii o uczniu. Samorząd szkolny przygotowuje ją po konsultacji z samorządem klasowym.

b)       Zwołanie posiedzenia Rady Pedagogicznej i przedłożenie przez wychowawcę wniosku o skreślenie ucznia z listy uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

c)      W uzasadnionych przypadkach, na wniosek członka Rady Pedagogicznej oraz za zgodą większości jej członków, dopuszcza się możliwości zawarcia indywidualnego kontraktu z uczniem. Naruszenie warunków kontraktu skutkuje skreśleniem ucznia z listy uczniów ZSZ w trybie natychmiastowym.

d)      Podjęcie decyzji przez Radę Pedagogiczną.

e)      Podjecie decyzji administracyjnej przez dyrektora szkoły.

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POSIADANIA PRZEZ UCZNIA SUBSTANCJI PRZYPOMINAJĄCEJ NARKOTYKI

 

 1.      Niezwłoczne odosobnienie ucznia od osób będących świadkami zdarzenia , oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

 1. Powiadomienie dyrektora, pedagoga i wychowawcy o zdarzeniu.

 2. Wezwanie policji i powiadomienie rodziców, opiekunów prawnych.

 3. W przypadku dobrowolnego przekazania nauczycielowi zabezpieczenie środka do czasu przyjazdu policji.

 4. Przekazanie ucznia, świadków i podejrzanej substancji policji.

 5. Sporządzenie notatki dokumentującej zdarzenie.

 6. W przypadku podjęcia działań operacyjnych przez policję zawieszenie ucznia w jego prawach do czasu wyjaśnienia sprawy.

 7. W przypadku potwierdzenia podejrzeń uczeń podlega karze regulaminowej

 8. Podjęcie przez wychowawcę działań z zakresu profilaktyki uzależnień przy współpracy z specjalistami.

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KRADZIEŻY  NA TERENIE SZKOŁY

 

 

 1. Przyjęcie zgłoszenia przez nauczyciela.

 2. Ustalenia wartości skradzionej rzeczy.

 3. Wezwania wychowawcy lub pedagoga.

 4. Ustalenie okoliczności zdarzenia.

 5. Wezwanie policji (w zależności od wartości skradzionej rzeczy – powyżej ..100.......... zł) i zabezpieczenie miejsca zdarzenia, dowodów.

 6. Wysłuchanie świadków, osób pokrzywdzonych i podejrzanych.

 7. Ustalenie sprawcy i przeprowadzenie przez wychowawcę rozmowy uświadamiającej negatywne skutki czynu.

 8. Ustalenie kary (w przypadku ponownego popełnienia czynu zabronionego zastosowanie kary surowej).

 9. Powiadomienie rodziców lub opiekunów oraz zakładu pracy w przypadku uczniów szkoły zawodowej ZSZ.

 10. Zwrot skradzionej rzeczy lub ustalenia form rekompensaty.

 11. Sporządzenie notatki przez wychowawcę.

 12. W przypadku nieustalenia sprawcy, napiętnowanie czynu wobec wszystkich uczniów oraz wezwanie do czujności.

 13. W przypadku wezwania policji i przeprowadzenia przez nią dochodzenia oprócz kary zgodnej z Kodeksem Karnym stosuje się karę regulaminową.

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

SPOŻYCIA PRZEZ UCZNIA ALKOHOLU

 

 1. Natychmiastowa weryfikacja podejrzeń, że uczeń jest pod wpływem alkoholu :

  1. rozmowa indywidualna z uczniem przy świadku, np. wychowawca, pedagog,

  2. rozmowa z kolegami,

  3. w przypadku potwierdzania się podejrzeń wezwanie policji w celu zbadania poziomu zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

 2. Wezwanie dyrektora.

 3. Przeprowadzenie badania.

 4. Natychmiastowe wezwanie rodziców w celu zabrania ucznia lub jego izolacja do momentu ich przybycia.

 5. Ustalenie rodzaju kary bez możliwości jej zawieszenia.

 6. Sporządzenie notatki przez wychowawcę i powiadomienie pedagoga.

 7. Wpisanie informacji do akt ucznia, powiadomienie pracodawców w przypadku ucznia ZSZ.

 8. Przeprowadzenia dodatkowej rozmowy przez wychowawcę na temat szkodliwości picia alkoholu i przez pielęgniarkę, ewentualnie kontakt z poradnią d/s. uzależnień.

9.      W przypadku wniesienia alkoholu na teren szkoły i namawiania do picia – zawiadomienie sądu pod zarzutem demoralizacji nieletnich.

 

 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA

 NARKOTYKÓW NA TERENIE SZKOŁY

 

 1.     Zabezpieczyć podejrzany środek, miejsce znalezienia i świadków do czasu przybycia policji.

     2.  Natychmiast zawiadomić policję.

 1. Wezwać dyrektora, ewentualnie pedagoga i wychowawcę oraz rodziców  

Osób podejrzanych o przyniesienie środków do szkoły.

 1. Ustalić okoliczności zaistnienia powyższego faktu.

 2. Wystąpić do policji o poinformowanie szkoły o wynikach dochodzenia.

 3. W przypadku potwierdzenia się podejrzeć o wnoszenie na teren szkoły narkotyków przez ucznia, oprócz kary przewidzianej w Kodeksie Karnym, ponosi on karę regulaminowa – wykreślenie z listy uczniów.

W szczególnych przypadkach uczeń może kontynuować naukę w szkole na wniosek dyrektora za zgodą Rady Pedagogicznej zgodnie z warunkami indywidualnego kontraktu i pozytywną opinią terapeuty i psychologa z poradni uzależnień.                                                                                         

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA

O ZAŻYCIE PRZEZ UCZNIA ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH

 

 1. Obserwacja ucznia przez wszystkich nauczycieli i wpisanie podejrzeń do zeszytu obserwacji znajdującym się u wicedyrektora.

 2. W sytuacji – agresji, omdlenia, zaburzeń percepcji i motoryki – bezzwłoczne powiadomienie policji, wezwanie pogotowia ratunkowego lub pielęgniarki oraz zawiadomienie rodziców ucznia. Dalsze postępowanie w zależności od zaświadczenia wydanego przez specjalistę.

 3.  Kontakt wychowawcy z rodzicami w celu wyjaśnienia, zachowania ucznia, ustalenie sposobu obserwacji ucznia oraz uświadomienie rodzicowi typowych dla uzależnień objawów i zachowań.

 4. Ustalenie warunków współpracy wychowawcy i rodziców.

 5. W przypadku ponowienia się objawów i zachowań typowych dla osoby uzależnionej zobowiązanie ucznia i rodzica do wykonania testu na obecność środków psychoaktywnych w organizmie i przedstawienie jego wyniku wychowawcy lub pedagogowi.

 6. W przypadku potwierdzenia uzależnienia zawarcie indywidualnego kontraktu z uczniem, zgodnie, z którym kontynuacja nauki w szkole jest możliwa pod warunkiem podjęcia terapii u specjalisty, regularnego uczestniczenia w niej oraz informowania pedagoga o jej efektach.

 7. Każdy uczeń mimo uzależnienia traktowany jest indywidualnie, zapewnia mu się opiekę i kieruje do specjalisty po pomoc.

 8. W razie niewywiązywania się kontraktu podjecie przez wychowawcę i pedagoga zmierzających do poddania się przez ucznia terapii w specjalistycznym ośrodku.

 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Banner

Projekt Wyróżnienie

LIBRUS

Banner

PROJEKTY

Banner

Drugie Życie

Banner

MEDIA

Banner

LICZNIK ODWIEDZIN

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
We have: 95 guests online
Twoje IP: 3.236.83.154
 , 
Dziś: Jun 16, 2024